تبلیغات
روستای خانیک - کلمه های خانیکی

روستای خانیک

خوشا خانیک و وصف بی مثالش از آن بالا دره تا پایین مزارش

 

کلمه های خانیکی

 

نوشته شده توسط: میثم

(1

اجول(آجیل)

(2

اَتشکَش(وسیله ای بیل مانند برای حمل آتش،خاک انداز آهنی

(3

اَجّوش(هرگز وابدا)

(4

اَجیدَه(کوک بزرگ)

(5

اَجیر(شاداب و سرزنده)

(6

اَچَه(چوب هفتی شکل فلاخن،به تنگ آوردن)

(7

اَخکوک( میوه زرد آلو در حالت ترش ونارس بودن)

(8

اَرازکردن(ترسیدن)

(9

اَرغَوو(ارغوان)

(10

اَسمونی شدن(هوایی شدن)

(11

اَکوچَه(سکسکه)

(12

اَلف(صفتی برای بزرگی هیکل و قد)

(13

اَلقار(فضاهای خالی دوطرف سقفی که گنبدی شکل است و بایدپرشود)

(14

اَلوَرد(قسمت شیب داری که دو زمین را از یکدیگر جدا میکند)

(15

اَلو تنوری(آتش کردن در تنور به مقدارکم که تنور تافته نشود)

(16

اَمِز(مزه)

(17

اَنبِز(انباز)

(18

اَنبو(انبان)

(19

اَندِلِک( بچه کوچک انسان یا دام از لحاظ قد وهیکل)

(20

اَهوَل(خیره شدن به جایی)

لطفا ادامه مطلب را در سایت شخصی آقای کریمیان مشاهده کنید